• Spot1
  • Spot2
  • Spot4
  • Spot5
  • Spot6
  • Spot7
  • Pleiads
  • Quickbird
  • Ikonos
  • VNredsat-1
Độ phủ mây của ảnh viễn thám là phần trăm mây trong cảnh ảnh, được quy đổi Mức A có độ phủ mây dưới 10%, Mức B từ 10%-25% còn Mức C là từ 25% trở lên